இந்தியா மாலத்தீவு இடையே 50 மில்லியன் டாலர் மதிப்பிலான பாதுகாப்பு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது..

மாலத்தீவின் பாதுகாப்பிற்கான தனது உறுதிப்பாட்டை இந்தியா ஞாயிற்றுக்கிழமை மீண்டும் வலியுறுத்தியது. மேலும் மாலத்தீவின் கடல்சார் திறன்களை அதிகரிக்க 50 மில்லியன் டாலர் மதிப்பிலான பாதுகாப்பு க்ரெடிட் கடன்

Read more