சக்திவாய்ந்த பாஸ்போர்ட் தரவரிசை பட்டியலில் முன்னேறிய இந்தியா.. பின்னடைவில் பாகிஸ்தான்..

ஹென்லி பாஸ்போர்ட் இன்டெக்ஸ் நிறுவனம் 2005 ஆம் ஆண்டு முதல் பாஸ்போர்ட் திறனை வெளியிட்டு வருகிறது. பாஸ்போர்ட் வைத்திருப்பவர்கள் விசா இல்லாமல் அணுகக்கூடிய இடங்களின் எண்ணிக்கையின் படி

Read more