இந்தியாவின் ஏற்றுமதி முதல்முறையாக 100 பில்லியன் அமெரிக்க டாலரை கடந்து சாதனை..

இந்தியாவின் ஏற்றுமதி செப்டம்பர் மாதத்துடன் முடிவடைந்த காலாண்டில் 100 பில்லியன் அமெரிக்க டாலரை கடந்து சாதனை படைத்துள்ளது. ஒரு காலாண்டில் மட்டும் இந்தியாவின் ஏற்றுமதி 100 பில்லியன்

Read more