உள்நாட்டிலேயே உருவாக்கப்பட்ட அதிநவீன விமானந்தாங்கி கப்பலை கடலில் இறக்கிய சீனா..

சீனா வெள்ளிக்கிழமை தனது மூன்றாவது விமானம் தாங்கி கப்பலை அறிமுகப்படுத்தியது. நாட்டின் மிகவும் மேம்பட்ட மற்றும் முதல் முழுமையான உள்நாட்டில் கட்டப்பட்ட கப்பலாகும். இதற்கு Type-003 Fujian

Read more