மத மாற்றத்திற்கு எதிராக நாடு தழுவிய அளவில் மிகப்பெரிய பிரச்சாரம்: விஷ்வ இந்து பரிஷத் அறிவிப்பு

விஷ்வ ஹிந்து பரிஷத் (VHP) நாடு தழுவிய அளவில் சட்ட விரோத மதமாற்றத்திற்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்ய உள்ளது. “தர்ம ரஹ்ஷா அபியான்” என்ற இந்த பிரச்சாரம்

Read more