வரலாற்றில் முதன்முறையாக நாகாலாந்து சட்டசபையில் தேசிய கீதம் இசைக்கப்பட்டது.

நாகாலாந்து மாநிலத்தில் 60 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, பிப்ரவரி மாதம் முதல் முறையாக தேசிய கீதம் சட்டமன்றத்திற்குள் இசைக்கப்பட்டது. 1963 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 1ஆம் தேதி நாகாலாந்து

Read more